karmsemel1 

 

טפסים

חובה למלא ולחתום על כל הטפסים ולהגיש טופס מקורי במשרד בלבד! לא יתקלו טפסים במייל ובפקס.

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo